Oferta

Usługi geodezyjne na Górnym Śląsku

Świadczymy kompleksowe usługi geodezyjne dla mieszkańców Zabrza i okolic.

Usługi dla budownictwa

Mapy do celów projektowych

Mapa do celów projektowych powstaje przez aktualizację mapy zasadniczej udostępnianej przez właściwy urząd zwykle w obszarze do 30 m od planowanej inwestycji. W razie konieczności jest uzupełniana o dodatkową treść zgodnie z wymogami aktualnych przepisów prawa. W przypadku budynków i innych obiektów kubaturowych konieczna jest także analiza przebiegu granic i położenia punktów granicznych a czasem wznowienie znaków granicznych.

Wytyczenia budynków, obiektów kubaturowych i sieci uzbrojenia terenu.

Wytyczanie budynków, obiektów kubaturowych i sieci uzbrojenia terenu to nic innego jak przeniesienie w teren obiektu zaprojektowanego na mapie. Ma to na celu poprawne ulokowanie tyczonego obiektu względem granic nieruchomości, tak aby jego położenie i przebieg były czytelne dla wykonawców prac budowlanych.

Geodezyjna obsługa inwestycji i pomiary specjalne

Oferujemy naszym klientom dokładne i precyzyjne geodezyjne pomiary specjalne podczas prowadzonych inwestycji. Z bardzo dużą precyzją wytyczamy i inwentaryzujemy elementy budowlane i montażowe. Kontrolujemy istniejące detale i monitorujemy zmiany położenia wskazanych punktów, również trudno-dostępnych. Pozwala nam na to wysoko/dokładny geodezyjny sprzęt specjalistyczny, nowoczesne technologie i doświadczenie zawodowe, które mamy

Inwentaryzacja powykonawcza budynków, obiektów kubaturowych i sieci uzbrojenia terenu.

Inwentaryzacja powykonawcza budynków, obiektów kubaturowych i sieci uzbrojenia terenu to pomiar geodezyjny umożliwiający odbiory budowlane i rozpoczęcie użytkowania obiektu. To naniesienie wykonanego obiektu np. domu mieszkalnego, garażu, przyłącza energetycznego czy kanalizacyjnego  oraz wszelkich innych elementów  na mapę  urzędową. Pozwala rozpocząć i przeprowadzić procesy odbiorów budowlanych przed rozpoczęciem użytkowania.

Przeglądy budowlane obiektów kubaturowych i pomiary inwentaryzacyjne lokali.

Kontrola budowlana stanu technicznego obiektów budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej wykonywana cyklicznie raz do roku lub raz na pięć lat. Pomiary inwentaryzacyjne mieszkań, lokali użytkowych i innych obiektów kubaturowych. Kontrolę i pomiary przeprowadzają kompetentne osoby z doświadczeniem i uprawnieniami budowlanymi w pełnym zakresie.

Usługi dla nieruchomości

Wyznaczenie punktów i wznowienie znaków granicznych nieruchomości.

Wyznaczenie punktów i wznowienie znaków granicznych nieruchomości to inwentaryzacja i odnowienie punktów granicznych działki lub nieruchomości w terenie. To wskazanie położenia punktów i przebiegu linii granicznych w celach inwestycyjnych takich jak np. budowa nowego ogrodzenia, sprzedaż działki, przekazanie nieruchomości swoim spadkobiercom. Zawiera w sobie protokół wyznaczenia punktów i wznowienia znaków granicznych, na który zapraszani są sąsiedzi – właściciele i użytkownicy wieczyści sąsiednich nieruchomości. A to wszystko dlatego, że punkty graniczne są wspólne dla kilku działek sąsiednich i powinny być znane i widoczne w terenie. Ponadto wykonywana jest dokumentacja techniczna do właściwego urzędu oraz jeśli to konieczne aktualizowana powierzchnia nieruchomości w Księgach Wieczystych.

Rozgraniczenia nieruchomości.

Rozgraniczenie nieruchomości to najtrudniejsza i najbardziej odpowiedzialna spośród robót geodezyjnych dotyczących granic nieruchomości. Polega na ustaleniu nowego położenia punktów granicznych i przebiegu granic w terenie na podstawie przesłanek takich jak: dawne, nieprecyzyjne materiały katastralne i mapy ewidencyjne, odnalezione znaki graniczne oraz/lub oświadczenia stron.

Rozgraniczenie nieruchomości ma moc ugody sądowej, a w przypadku braku możliwości porozumienia się przez sąsiadów przekazywane jest do właściwego sądu. Wykonywane jest w przypadku niezgodności lub braku materiałów umożliwiających wyznaczenie punktów i wznowienie znaków granicznych nieruchomości. Każdorazowo na pisemny wniosek właściciela i zgodnie z wymogami właściwego urzędu.

Podziały nieruchomości.

Podział nieruchomości to praca geodezyjna składająca się zwykle z trzech etapów:

Etap 1 – Wstępny projekt podziału

Wizualizuje pomysł właściciela i przedstawia plan na podział nieruchomości.

Uwzględnienia potrzeby właściciela, użytkownika, zleceniodawcy i założenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzji o Warunkach Zabudowy.

Kończy się Postanowieniem o możliwości podziału wydanym przez właściwy urząd, czyli zatwierdzeniem planu podziału.

Etap 2 – Podział Nieruchomości

Praca geodezyjna stanowiąca podział nieruchomości wykonywana jest na podstawie ww. Postanowienia lub zgodnie z innymi wymogami prawnymi. Składa się z analizy i oceny dotychczasowych dokumentów katastralnych, a następnie prowadzonych w terenie protokołów wyznaczenia punktów i wznowienie znaków granicznych nieruchomości oraz przyjęcia przebiegu granic nieruchomości do podziału.

Ustalamy zatem w terenie dotychczasowe granice nieruchomości, a następnie precyzyjnie określamy projektowane działki - powierzchnie i położenie punktów granicznych oraz wykonujemy operat techniczny i mapy z projektem podziału. Dokumentacja trafia do urzędu, gdzie poddawana jest kontroli. Po tym etapie przekazujemy Państwu mapy z projektem podziału i pomagamy napisać wniosek o wydanie decyzji podziałowej. Wniosek wraz dokumentacją trafia do właściwego urzędu, który na jego podstawie wydaje Decyzję o podziale nieruchomości. Kiedy decyzja się uprawomocni formalnie, powstają nowe działki i wtedy można je zbyć.

Etap 3 – Stabilizacja punktów granicznych po podziale

Stabilizacja punktów granicznych po podziale wykonywana jest na wniosek właściciela i polega na zestabilizowaniu nowych punktów granicznych w terenie poprzez zakopanie kamieni granicznych lub wykonanie innej trwałej stabilizacji. Zawiera w sobie prowadzony w terenie protokół wyznaczenia punktów i stabilizacji znaków granicznych, na który zapraszani są wszyscy właściciele i użytkownicy wieczyści działek sąsiednich oraz operat techniczny przekazywany do urzędu. Zalecamy wykonanie tego etapu czynności podziałowych, ponieważ znaki graniczne w przyszłości stanowić będą namacalny dowód położenia punktu granicznego i przebiegu linii granicy.

Sporządzanie dokumentacji do celów prawnych i inne prace geodezyjne

Prowadzimy także wszelkie prace geodezyjne służące dokonywaniu czynności prawnych, np. zakładania ksiąg wieczystych, regulacji stanów prawnych, scalenia i podziału nieruchomości, zniesienia współwłasności lub podziału spadku, podziału nieruchomości. Wykonujemy mapy określające służebności gruntowe.